Detall article

Revista Reptes

Preu: 5,00€

L’entrevista per a l’avaluació funcional

Autors: Josep Font, David Simó

Keywords: Conducta problemàtica, suport conductual positiu, avaluació funcional

Resum: Les conductes problemàtiques que presenten els alumnes és un motiu de preocupació pels sistemes educatius. La prevalença d’aquestes conductes així com els procediments d’intervenció més adequats són dues preguntes que es formulen habitualment. Hi ha una diversitat important en les dades sobre la prevalença depenent de les variables que s’estudiïn. En quan al tractament, el suport conductual positiu és un dels enfocaments actuals amb una bona solidesa empírica. L’avaluació funcional és un dels processos que s’inclou en els procediments d’intervenció. A pesar de les diferències existents en quan a fiabilitat i qualitat, hi ha una tendència a utilitzar cada vegada més els sistemes descriptius indirectes. L’objectiu del treball és presentar una de les entrevistes d’avaluació funcional més utilitzada (l’entrevista per a l’avaluació funcional). És fa una descripció d’aquest instrument, de les seves característiques, de la seva utilitat i de les seves qualitats tècniques.