Notícies

RESOLUCIÓ EDU/1010/2021, de 9 d'abril (CEEPSIR)

16-04-2021
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ RESOLUCIÓ EDU/1010/2021

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ EDU/1010/2021, de 9 d'abril, per la qual es dicten instruccions referents a l'organització i el
funcionament dels centres d'educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR) sostinguts amb
fons públics.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix entre altres principis rectors del sistema educatiu, la
universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració de tots els col·lectius,